Uwaga! Komunikat odnośnie ponownego otwarcia placówki

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05.2020r., informuję, że otwarcie przedszkola w tym terminie nie było możliwe.

Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki. W podjęciu tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem dzieci i personelu. Obecne przepisy nakładają na placówkę rygorystyczne zalecenia i obowiązki.

Podjęliśmy się jednak tego wyzwania i czynimy przygotowania do realizacji nakładanych obowiązków i zaleceń, aby wspomóc w opiece nad dziećmi Rodziców, którzy ze względu na czynne wykonywanie pracy zawodowej, nie mogą temu sprostać.

Jeżeli po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach zdecydujemy się na otwarcie placówki, będzie ona działała w szczególnym reżimie sanitarnym.

W związku z panującą pandemią i utrzymującym się poziomem zachorowań, placówka, w nowym reżimie sanitarnym, będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Wg wytycznych GIS, liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m².

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, sklepie, a także obojga pracujących rodziców w innych obszarach gospodarki, czyli tych rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, nie pracują zdalnie w domu itp.

Aby móc uruchomić przedszkole od 25 maja 2020 r., musimy dokonać rozeznania w Państwa potrzebach.

Dlatego bardzo proszę zainteresowanych Rodziców o pilne złożenie deklaracji gotowości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych na adres mailowy przedszkola sekretariat@przedszkole-rzepka.pl. Dokument jest do pobrania pod tekstem komunikatu.

Proszę przysyłać skan podpisanej deklaracji lub donieść osobiście wersję papierową i wrzucić do skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Oczekuję na Państwa deklaracje do wtorku 19 maja 2020r. do godz. 12,00

Na ich podstawie zostanie zweryfikowana ilość dzieci do przyjęcia, podział na grupy i zaplanowana organizacja pracy przedszkola.

Jednocześnie pragnę poinformować, że:

– w przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze, a podczas pobytu zachowywać będziemy dystans społeczny

– noszenie maseczek na terenie przedszkola przez dzieci i nauczycieli nie jest wymagane

– rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi być zdrowy, posiadać rękawiczki i maseczkę dla siebie oraz dziecka powyżej 4 roku życia w drodze do i z przedszkola

– nie zaleca się przyprowadzania i odbierania dzieci przez dziadków

– przed wejściem do placówki rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, znajdującym się przed wejściem; dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem

– dziecku przed wejściem do placówki sprawdzać będziemy temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka będzie zgoda rodziców na mierzenie temperatury

– dziecko, które będzie miało jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37) nie będzie przyjmowane.

– w przypadku pojawienia się powyższych objawów w czasie pobytu w przedszkolu, dziecko będzie natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic będzie miał obowiązek niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.

– rodzice przyjętych dzieci zobowiązani będą do podpisania oświadczenia o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w czasie trwającej epidemii

– zgodnie z wytycznymi GIS, w szatni będą mogły przebywać tylko 4 osoby – 2 pary: rodzic + dziecko, personel będzie więc wpuszczał do budynku kolejno, w odstępach czasowych

– kontynuacja zdalnej nauki nadal odbywać się będzie w dotychczasowej formie, lecz ilość propozycji zdecydowanie ograniczymy ze względu na bezpośrednie wykonywanie obowiązków w przedszkolu

– rodzice dzieci, które będą w tym czasie uczęszczały do przedszkola, wnoszą opłatę żywieniową zgodnie z umową

– w wypadku niedostania się do przedszkola z powodu wyczerpania się dostępnych miejsc, dla osób przebywających na zasiłku opiekuńczym, przedszkole może wystawić zaświadczenie o braku możliwości przyjęcia dziecka do placówki.

– dzieci w najmłodszej grupie nie będą leżakować

– wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek, kocyków, maskotek, książek itp.
– w sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji, przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.

Szczegółowe zapisy o wprowadzanych rygorach i zasadach bezpieczeństwa na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zawarte będą w Procedurach Bezpieczeństwa Przedszkola Nr 3, które określą zasady funkcjonowania placówki w czasie epidemii Covid – 19 i będą niebawem umieszczone na stronie internetowej. Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Z poważaniem

Maria Domagała

Dyrektor

Przedszkola nr 3 w Szamotułach

Deklaracja dla rodziców Przedszkola nr 3

Komunikat dla rodziców

Skip to content